2 Section Column Radiators2 Section Column Radiators  Ref: AP 2 Column
Height x Width of column radiators, BTU output per column radiator.


(H 500mm x W 600mm 12 sections) Btu 1514

(H 500mm x W 800mm 17 sections) Btu 2146

(H 500mm x W1000mm 21 sections) Btu 2651

(H 500mm x W1200mm 25 sections) Btu 3156

(H 500mm x W1400mm 30 sections) Btu 3787

Height 600mm.
(H 600mm x W400mm 8 sections) Btu 1201

(H 600mm x W600mm 12 sections) Btu 1801

(H 600mm x W800mm 17 sections) Btu 2552

(H 600mm x W1000mm 21 sections) Btu 3152

(H 600mm x W1200mm 25 sections) Btu 3753

(H 600mm x W1400mm 30 sections) Btu 4504

Height 750mm.
(H 750mm x W400mm 8 sections) Btu 1501

(H 750mm x W500mm 10 sections) Btu 1876

(H 750mm x W600mm 12 sections) Btu 2251

(H 750mm x W800mm 17 sections) Btu 3190

(H 750mm x W1000mm 21 sections) Btu 3941

(H 750mm x W1200mm 25 sections) Btu 4692