4 Section Column Radiators4 Section Column Radiators  Ref: AP 4 Column
Height x Width of column radiators, BTU output per column radiator.
400mm Height.
(H 400mm x W 1000mm 21 sections) Btu 3725

(H 400mm x W 1200mm 25 sections) Btu 4435

(H 400mm x W 1400mm 30 sections) Btu 5322

500mm Height.
(H 500mm x W 600mm 12 sections) Btu 2661

(H 500mm x W 800mm 17 sections) Btu 3770

(H 500mm x W1000mm 21 sections) Btu 4657

(H 500mm x W1200mm 25 sections) Btu 5544

(H 500mm x W1400mm 30 sections) Btu 6653

Height 600mm.
(H 600mm x W400mm 8 sections) Btu 2102

(H 600mm x W600mm 12 sections) Btu 3153

(H 600mm x W800mm 17 sections) Btu 4466

(H 600mm x W1000mm 21 sections) Btu 5517

(H 600mm x W1200mm 25 sections) Btu 6568

(H 600mm x W1400mm 30 sections) Btu 7882

Height 750mm.
(H 750mm x W400mm 8 sections) Btu 2593

(H 750mm x W500mm 10 sections) Btu 3241

(H 750mm x W600mm 12 sections) Btu 3889

(H 750mm x W800mm 17 sections) Btu 5510

(H 750mm x W1000mm 21 sections) Btu 6807

(H 750mm x W1200mm 25 sections) Btu 8104