3 Section Column Radiators.3 Section Column Radiators.  Ref: AP 3 COLUMN
Height x Width of column radiators, BTU output per column radiator.
400mm Height.
(H 400mm x W 1000mm 21 sections) Btu 2937

(H 400mm x W 1200mm 25 sections) Btu 3497

(H 400mm x W 1400mm 30 sections) Btu 4196

500mm Height.
(H 500mm x W 250mm 5 sections) Btu 870

(H 500mm x W 400mm 8 sections) Btu 1392

(H 500mm x W 600mm 12 sections) Btu 2088

(H 500mm x W 700mm 14 sections) Btu 2436

(H 500mm x W 800mm 17 sections) Btu 2958

(H 500mm x W1000mm 21 sections) Btu 3654

(H 500mm x W1200mm 25 sections) Btu 4350

(H 500mm x W1400mm 30 sections) Btu 5220

Height 600mm.
(H 600mm x W400mm 8 sections) Btu 1638

(H 600mm x W600mm 12 sections) Btu 1638

(H 600mm x W800mm 17 sections) Btu 3480

(H 600mm x W1000mm 21 sections) Btu 4299

(H 600mm x W1200mm 25 sections) Btu 5118

(H 600mm x W1400mm 30 sections) Btu 6142

Height 750mm.
(H 750mm x W400mm 8 sections) Btu 2047

(H 750mm x W500mm 10 sections) Btu 2559

(H 750mm x W600mm 8 sections) Btu 3070

(H 750mm x W800mm 17 sections) Btu 4350

(H 750mm x W1000mm 21 sections) Btu 5374

(H 750mm x W1200mm 25 sections) Btu 6398

(H 750mm x W1400mm 30 sections) Btu 7677